Soutěžní řád HHL pro sezonu 2023/24

 

Článek I. - Organizace HHL

1.1 Hradeckou Hokejovou Ligu (dále jen HHL) vyhlašuje, řídí a organizuje volená komise (VK HHL). Volba komise bude prováděná před začátkem zahájení soutěže. Aktuální složení VK HHL včetně kontaktů, je k dispozici na discord serveru HHL. 

1.2 Komise rozhoduje o způsobu herního systému, přijmutí nebo vyloučení mužstev z HHL.

1.3 Komise může v průběhu rozehraného ročníku změnit herní systém, a soutěžní řád, vyžádají-li si to podmínky za kterých je HHL organizována a hrána.

1.4 Komise informuje vedoucí mužstev a hráče v pravidelném přehledu o průběhu soutěže na internetových stránkách www.hhlhk.cz a na Discord serveru HHL. Je povinností vedoucího mužstva se přihlásit na HHL server discord. Každý tým může mít dva zástupce na tomto serveru.

1.5 Mužstvo musí nejpozději 14 dnů před začátkem soutěže uhradit startovné určené pro danou sezónu bezhotovostní formou. Účet bude k dispozici na HHL serveru discordu v sekci #vedeni-hhl.

1.6 Náklady HHL pro sezonu 2023/24:

1.6.1 Celková cena jednoho utkání HHL je 5 900,- Kč

1.6.2 Z celkové ceny je pronájem ledové plochy, šaten a časomíry 4500,- Kč, náklady na rozhodčí a zapisovatele 1400,- Kč (2250,- Kč + 700,- Kč na tým)

1.6.3 Forma úhrady utkání:

 • Vedoucí domácího týmu (dále jen VDT) uhradí celé náklady za pronájem ledové plochy 4 500,- Kč fakturou. Ta je vždy vystavena zpětně za minulý měsíc od společnosti Mountfield HK

 • Vedoucí hostujícího týmu (dále VHT) kontaktuje VDT (SZ discord, WA, SMS…) a zajistí bezhotovostní úhradu (QR platba, standardní platba na účet) poloviny nákladů ledové plochy, tedy částky 2250,- Kč nejpozději do 3 dnů po odehrání utkání. Dokud nedojde k úhradě, tým nesmí nastoupit k dalšímu soutěžnímu utkání.

 • VDT i VHT 15 minut před zápasem uhradí každý 700,- Kč v hotovosti zapisovateli zápasu

1.6.4 Startovné je ve výši 500,- Kč 

 

1.7 Podání protestu, stížnosti a připomínky je možné podat písemnou formou v termínu do 24 hodin od události emailem na jakéhokoliv člena vedení HHL, nebo soukromou zprávou na Discord serveru HHL.  Podnět projedná komise HHL a do 3 dnů od jeho přijetí vydá rozhodnutí. Na jinou než výše jmenovanou formu podnětu nebude brán zřetel.

 

Článek II. - Technická ustanovení

2.1 Není-li stanoveno jinak v soutěžním řádu HHL, řídí se HHL platnými hokejovými pravidly ČSLH. Soutěžní řád HHL je vždy dostupný na webu HHL. Každé mužstvo se přihlášením do soutěžního ročníku zavazuje tento řád dodržovat. 

2.1.1 Výjimky z pravidel ČSLH:

Hráči nemusí mít štítek k ochraně zraku - hrají však na vlastní nebezpečí.

Hráči mohou libovolně střídat i po zakázaném uvolnění a v ostatních případech.

Utkání řídí dva rozhodčí, oba jako hlavní se stejnými pravomocemi.

2.2 HHL může hrát přihlášené mužstvo, které dodalo všechny potřebné údaje před začátkem soutěže a je složené z maximálního počtu 23 hráčů. 

2.2.1 Maximální počet kmenových hráčů na soupisce mužstva je 20, plus 3 hráči na hostování

2.2.2 Všichni brankáři HHL jsou na seznamu brankářů, ze kterého si je každé mužstvo může doplnit na soupisku. Brankáři mohou hrát za neomezený počet týmů a nepočítají se do počtu hráčů na soupisce dle bodu 2.2.1

2.2.3 V okamžiku, kdy hráč dovrší věku 50ti let, stává se volným hráčem (dále jen VH). VH se počítá do soupisky pouze kmenového týmu. Ostatní týmy jej mohou přidat na soupisku aniž by se jim počítal do celkového počtu hráčů dle bodu 2.2.1. 

2.2.4 Hostování je povolenou v rámci dvou výkonnostních skupin. Hráči skupiny A mohou hostovat pouze v týmech této skupině, nemohou hostovat v týmech nižších skupin B,C. Hráči skupin B,C mohou hostovat v týmech těchto dvou skupin, nemohou hostovat v týmech skupiny A.

2.2.5 Minimální počet hráčů k odehrání zápasů je 8 + golman. 

2.2.6 Z mužstva může hostovat v jiných mužstvech HHL neomezený počet hráčů

2.2.7 Jeden hráč smí hostovat vždy pouze v jednom mužstvu

2.2.8 V průběhu soutěžního ročníku již nesmí hráč změnit kmenové/hostující mužstvo po odehrání jakéhokoliv zápasu. 

2.2.9 Za mužstvo nesmí nastoupit žádný hráč, který:

a) bude hrát soutěže organizované ČSLH (i s pozdějším zahájením než HHL) v ročníku shodném s HHL.

b) hrál v přípravných zápasech a nebo nastoupil na některý zápas v soutěži organizované ČSLH v ročníku shodném s HHL.

c) nedosáhl v roce zahájení soutěže HHL 18-ti let (hráč může nastoupit k utkání v den dovršení 18-ti let věku).

d) není na soupisce mužstva.

2.3 Každý hráč má na webu HHL elektronickou registrační kartu s evidenčním číslem a fotografií přiměřeného stáří a je uveden na soupisce mužstva. Pokud nebude mít hráč elektronickou registrační kartu opatřenou fotografií, hráč nemůže nastoupit k utkání. 

2.4 V průběhu soutěže je možno soupisku doplnit nebo při plném počtu vyměnit hráče. Vedoucí mužstva, případně s jeho souhlasem pověřený zástupce, může podávat návrhy na změny v soupisce, a povolovat hostování. Po datu 31.10. se již nepovolují žádné změny na soupisce, vyjma těchto případů:

 1. přidání a registrace zcela nového hráče na soupisku, pokud má mužstvo volné místo

 2. přesun hráče na hostování, pokud tento hráč ještě neodehrál žádný zápas v sezoně za jiné mužstvo a neměl hostování v jiném mužstvu

 3. Vymazání hráče ze soupisky, pokud neodehrál ani jedno soutěžní utkání

 4. Vymazání hráče ze soupisky, kdy ze zdravotních důvodů náhle ukončil kariéru. Jedná se o výjimku vždy posuzovanou individuálně. V tomto případě není hráči umožněna opětovaná registrace po dobu 1 kalendářního roku od deaktivace.

Všechny změny na soupisce je nutno řešit elektronickou cestou formou přes server HHL na discordu v části #žádosti-o-změny-na-soupisce

2.5 Hostující hráč musí vždy obdržet souhlas s hostováním od vedoucího svého kmenového mužstva a nesmí v průběhu sezony změnit kmenové mužstvo.

2.6 Přestup ostatních hráčů může vedoucí mužstva povolit jen k termínu 31.10. a je povinen požádat o novou elektronickou registraci u vedení HHL a zařazení na soupisku na HHL serveru v sekci #žádosti-o-změny-na-soupisce.

2.7 Hráč je po skončení sezóny vázán ke svému mužstvu a jeho odchod z mužstva nebo přestup musí vedoucí mužstva povolit. Pokud se neobjeví na soupisce mužstva v následujícím ročníku, může již být přidán na soupisku jiného mužstva bez souhlasu vedoucího původního mužstva. Hostující hráč je uvolněn a jeho případné další hostování musí být povoleno mateřským mužstvem.

2.8 Neoprávněný start hráče (viz čl. 2.2.9  a, b, c, d), nebo nenastoupení mužstva k zápasu znamená vždy kontumaci zápasu ve prospěch soupeře a následný finanční postih mužstva níže: 

2.8.1 Neoprávněný start hráče - pokuta ve výši 2000,- Kč

2.8.2 Nenastoupení mužstva k zápasu, nebo pozdní uplatnění “Žolíka” - uhrazení pokuty ve výši kompletních aktuálních nákladů na celé utkání, včetně nákladů na rozhodčí a časomíru dle bodu 1.6.1. 

2.8.3. Do uhrazení pokut dle bodů 2.8.1 a 2.8.2 nesmí mužstvo nastoupit k dalšímu soutěžnímu zápasu. V případě neuhrazení pokuty do 3 dnů od soutěžního utkání, je mužstvo vyřazeno ze soutěže až do okamžiku jejího uhrazení (zápasy, které měly dle rozpisu proběhnout, budou kontumovány v neprospěch týmu). Pokud mužstvo neuhradí pokutu v termínu 14 dnů je vyřazeno z celého soutěžního ročníku a VK HHL následně stanoví podmínky, za jakých může nastoupit do dalšího ročníku, nebo mužstvo vyloučí definitivně. 

2.9 Při odevzdání přihlášky uhradí každé mužstvo hrající HHL vstupní poplatky stanovené komisí pro daný ročník dle bodu 1.6.4. Startovné obsahuje náklady na vedení a řízení HHL včetně cen pro mužstva při ukončení soutěže.

2.10 Každý hráč, který nastoupí v soutěži HHL bere na vědomí, že hraje na vlastní odpovědnost a je povinen mít odpovídající výstroj pro lední hokej stanovenou platnými řády ČSLH.

2.11 Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů s jasnými a v konkrétním zápase neopakujícími se čísly. Hráč nesmí bez dresu týmu s číslem nastoupit. Číslo dresu musí odpovídat soupisce pro identifikaci rozhodčími.

 

Článek III. - Herní řád

3.1 Zápas bude zahájen v času dle rozpisu utkání. Rozbruslení je možné pouze v času před stanoveným začátkem utkání. Přestávky mezi třetinami jsou dlouhé 1 minutu. K zápasu je mužstvo povinno nastoupit a zápas odehrát (podle čl. 2 - technická ustanovení).

3.2 Zápas se hraje na 3 x 15 minut čistého času. V případě technické závady časomíry na 3 x 20 minut hrubého času.

3.3 Úprava ledu je pouze jednou před zahájením zápasu.

3.4 15 minut před stanoveným zahájením zápasu nahlásí vedoucí mužstev zapisovateli sestavu, která nastoupí k zápasu a uhradí částku za rozhodčí a zapisovatele dle bodů 1.6.

3.5 V případě vyššího trestu hráče mužstva obdrží vedoucí mužstva informaci o návrhu trestu od DK do 24 hodin od skončení utkání, více v článku IV trestní řád.  

3.6 Případné protesty mohou vedoucí mužstev nebo kapitáni uplatnit nejpozději dle bodu 1.7, je však doporučeno řešit situaci podnětem rozhodčímu, nebo zapisovateli ihned při zápasu, zejména, jedná-li se o neoprávněný start hráče. Hráči musí na vyžádání zapisovatele utkání předložit k prokázání totožnosti občanský průkaz nebo jiný věrohodný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, studentský průkaz, průkazku MHD apod.).

3.7 Úhrady pronájmu ledové plochy jsou nastaveny dle bodů 1.6.3 

3.8 Úhrada zapisovatele a rozhodčích probíhá dle bodu 1.6.3. Zápas řídí 2 delegovaní rozhodčí a zapisovatel utkání. V mimořádných případech, kdy se nedostaví jeden rozhodčí, může zápas odřídit pouze jeden. Nedostaví-li se žádný z rozhodčích, může zápas po dohodě obou mužstev odřídit i laik. 

3.9 Rozhodčí musí mít při řízení zápasu předepsaný jednotný úbor dle pravidel ČSLH.

3.10 Termíny zápasů budou zveřejňovány každý čtvrtek v měsíci. Pokud uplatní nějaký tým na dané kolo žolíka dle bodu 3.11, bude vypsán další zápas v pořadí do uvolněného termínu nejpozději v pátek. V mimořádných případech závislých na provozu ZS mohou být zápasy přesunuty na náhradní termíny. Toto bude vždy komunikováno na vedoucí jednotlivých týmu. Výsledky zápasu budou průběžně zveřejňovány po jednotlivých odehraných kolech na www.hhlhk.cz.

3.11 Termíny se přidělují vždy postupně, tak aby byla zajištěna co nejvyšší plynulost soutěže. Každé mužstvo má možnost uplatnit za sezonu maximálně 2 “Žolíky” k odložení zápasu. 

 • Vedoucí mužstva musí požádat o odložení zápasu (a tedy uplatnění “Žolíka”) nejpozději do 24 hodin po vyhlášení termínu zápasu.  

 • Vedoucí o doložení žádá formou žádosti na HHL serveru discordu v sekci #odložení-zápasů.

 • Na pozdější žádosti, nebo jinou formu žádosti nebude brán zřetel a bude se posuzovat dle bodu 2.8.2

 

Článek IV - Trestní řád

4.1 Pokud nebude mužstvo schopno nastoupit k zápasu, uhradí pokutu ve výši dle bodu 2.8.2. Bez této úhrady nebude smět mužstvo pokračovat v soutěži. O případně dalších sankcích včetně kontumace zápasu rozhodne DCK komise HHL. Vedoucí mužstva může využít k doplnění mužstva v zápase volné hráče ze seznamu uloženého ve složce HHL.

4.2 Za každý vyšší trest (viz přehled možných trestů bod 4.5) se uděluje finanční pokuta týmu ve výši 100,- Kč a bude následně řešen disciplinární komisí HHL (dále jen DK).

4.2.1 Složení DK pro sezonu 2023/24: Petr Martínek, Zdeněk Karlík, a oba rozhodčí, kteří řídili zápas ve kterém byl vyšší trest udělen. 

4.2.2 V případě, že DK rozhodne o pozastavení činnosti hráče na další zápasy, dojde do 24 hodin od události k oznámení návrhu na trest na discord serveru v kanálu #zápis-o-trestu

4.2.3. Vedoucí mužstva bude mít možnost se do 24 hodin k trestu vyjádřit na stejném místě, tedy #zápis-o-trestu

4.2.4. Do 3 dnů od události bude následně vyhlášen finální trest v kanálu #dk-tresty. Na stránkách HHL budou zveřejněny zápasy, do kterých nesmí nastoupit. 

4.2.5. U výše trestů bude DK vždy přihlížet k závažnosti události, historii hráče a jeho chování po události.

4.2.6. DK má právo ve zcela mimořádných případech hráči pozastavit činnost na celý zbytek sezony, nebo jej zcela vyloučit ze soutěže.

4.3 Pozastavení činnosti hráče se vztahuje vždy na budoucí utkání kmenového mužstva. Dokud tato utkání neproběhnou, nesmí hráč nastoupit ani jako hostující hráč za jiný tým. 

4.4 Rozhodčí zodpovídají za řádné zaznamenání potrestaných hráčů do záznamu o utkání v elektronické formě.

4.5. Přehled udělovaných trestů:

2 min.

2+2 mim.

10 min. - osobní trest (zpravidla za nesportovní chování)

5+ OK – vyžaduje posouzení DK

TH – vyžaduje posouzení DK (zde se předpokládá min. 1x utkání stop)

 

 

Článek V - HHL server na discordu

5.1 Veškerá komunikace mezi vedení HHL a vedoucími týmů probíhá na interním serveru HHL, využívající aplikaci discord. V budoucnu se tento server rozšíří také na golmany a volné hráče.

5.2 Vedoucí každého týmu musí být na tomto serveru přihlášen a pravidelně kontrolovat komunikaci v něm. Každý tým může mít registrované dva zástupce, tedy vedoucí týmu a jeho zástupce. Na server je možné se přihlásit z webového prohlížeče, nebo přes aplikace pro iOS, Android, Windows, MAC, Linux.

5.3. Server je nastaven tak, aby obyčejná diskuze a zprávy neobtěžovali notifikacemi (zejména na mobilních telefonech a tabletech). Vedení HHL bude pro důležité zprávy využívat tzv. zmínku umístěnou za zavináčem. V takovém případě Vám přijde na mobilní zařízení notifikace.

5.4 Přehled jednotlivých kanálů HHL a jejich použití

5.5. Ve všech kanálech očekáváme slušnou a věcnou komunikaci. Přímo se zakazuje použití vulgárních výrazů, urážek, nebo propagace jakéhokoliv extremismu a podobně. V případě, že dojde k takové komunikaci, bude vedením HHL vymazána. Pokud se tak stane opakovaně, rozhodne vedení ligy o možném peněžitém trestu, případně i vyloučením ze serveru HHL a individuálnímu řešení s vedením týmu.  

Kategorie VEDENÍ HHL

 • #vedení-hhl: kontakty na vedení HHL, plus číslo účtu pro úhradu startovného a případných pokut

 • #vedoucí-týmů: aktuální seznam vedoucích týmu a kontakty na ně

 • #aktuální-informace: důležité informace k chodu HHL, například výuky v termínech, a podobně

 • #dk-tresty: vyhlášení disciplinárních trestů hráčů, nebo týmů

Kategorie HHL

 • #zápis-o-trestu: zde bude zveřejněn zápis trestu hráče z utkání, ke kterému se má možnost vedoucí týmu vyjádřit

 • #změny-na-soupisce: slouží k zadávání požadavků od vedoucích týmů na veškeré změny na soupisce týmu

 • #odložení-zápasů: zde vedoucí týmu může zadat požadavek na odložení zápasu s využitím žolíka dle nastavených pravidel

 • #návrhy-a-podněty: slouží pro konstruktivní návrhy na případné změny v chodu HHL od vedoucích

 • #golmani: Na server postupně začleníme i všechny golmany (určitě to nebude hned od začátku ročníku) a v tomto kanálu tak bude moct vedoucí poptat volného golmana, nebo se naopak golman nabídnout. V budoucnu plánujeme podobný kanál i pro volné hráče.

 • #diskuze-hhl: volná diskuze na jakékoliv téma

Kategorie HOSTÉ

 • #zájemci-o-hhl: sekce je do budoucna plánována pro možné nové hráče, kteří by měli zájem se přidat k nějakému týmu a nemají žádný jiný kontakt

 • #čekárna: po přijmutí pozvánky na server HHL je to jediný kanál, který vidíte a můžete do něho psát až do okamžiku, kdy vám přidělíme správnou roli, například vedoucího týmu.

Odkaz na server: ADJemJC4sq