Soutěžní řád HHL

Článek I. - Organizace HHL

1.1 Hradeckou Hokejovou Ligu (dále jen HHL) vyhlašuje, řídí a organizuje volená komise (VK HHL).Volba komise bude prováděná před začátkem zahájení soutěže.

1.2 Komise rozhoduje o způsobu herního systému, příjmutí nebo vyloučení mužstev z HHL.

1.3 Komise může v průběhu rozehraného ročníku změnit herní systém, vyžádá-li si toto změna podmínek za kterých je HHL organizována a hrána.

1.4 Komise informuje vedoucí mužstev a hráče v pravidelném přehledu o průběhu soutěže v informační skříňce na ZS HK a na internetových stránkách: www.hhlhk.cz.

1.5 Připomínky a případné ztížnosti, dle závažnosti případu, lze v termínu do 7 dnů od události podat u sekretáře HHL i písemný protest. Protest projedná komise HHL a do 14 dnů od přijetí protestu vydá rozhodnutí. Na jinou než písemnou formu protestu nebude brán zřetel.

Článek II. - Technická ustanovení

2.1 Není-li stanoveno jinak řídí se HHL platnými hokejovými pravidly ČSLH. Před zahájením soutěže obdrží každé mužstvo jedno vyhotovení změn pravidel “Soutěžního řádu HHL“.

2.2 HHL může hrát přihlášené mužstvo, které je složené z maximálního počtu 23 hráčů. Z tohoto počtu mohou být maximálně 3 hostující hráči z jiného mužstva HHL. Minimální počet hráčů k odehrání zápasů je 9+1 včetně hostů.Z mužstva může hostovat v jiných mužstvech HHL neomezený počet hráčů, ale vždy pouze v jednom mužstvu.

Za mužstvo nesmí nastoupit žádný hráč, který:
a) bude hrát soutěže organizované ČSLH (i s pozdějším zahájením než HHL) v ročníku shodném s HHL,
b) hrál v přípravných zápasech a nebo nastoupil na některý zápas v soutěži organizované ČSLH v ročníku shodném s HHL,
c) nedosáhl v roce zahájení soutěže HHL 18-ti let (hráč může nastoupit k utkání v den dovršení 18-ti let věku).

d) nebo není v mužstvu zaevidovaný jako hostující nebo volný hráč.

2.3 Hráči mužstva mají registrační průkaz s evidenčním číslem opatřený fotografii přiměřeného stáří a jsou uvedení na soupisce mužstva. Pokud nebude registrační průkaz opatřen fotgrafií, hráč nemůže nastoupit k utkání. Jeden výtisk soupisky je založen u registrací, druhý obdrží vedoucí mužstva a třetí je k dispozici rozhodčím.

2.4 V průběhu soutěže je možno soupisku doplnit nebo při plném počtu vyměnit hráče (nutno průkaz vyměněného hráče vrátit). Vedoucí mužstva, případně jeho na soupisce uvedený zástupce, může podávat návrhy na změny v soupisce, povolovat hostování, ale pouze k datu 31.10. Po tomto datu se již doplnění mužstva nepovoluje. Všechny změny je nutno řešit přes sekretáře HHL.

2.5 Pro hostující hráče vedoucí mužstva obdrží druhý průkaz hráče modré barvy na kterém je stejné registrační číslo (nové znění bude upřesněno na začátku sezóny). Na soupisce uvede vedoucí mužstva povolení k hostování hráče v uvedené rubrice s vyznačením mužstva, kam je hráč uvolněn. Hostující hráč nemůže v průběhu sezóny přestoupit.

2.6 Přestup ostatních hráčů múže vedoucí mužstva povolit jen k termínu 31.10. a je povinen zařídit přeregistraci u sekretáře HHL.

2.7 Hráč je po skončení sezóny vázán ke svému mužstvu a jeho odchod z mužstva nebo přestup musí mužstvo povolit. Pokud se neobjeví na soupisce mužstva v následujícím ročníku je volným hráčem. Hostující hráč je uvolněn a jeho případné další hostování musí být povoleno mateřským mužstvem.

2.8 Neoprávněný start hráče (viz čl. 2.2 a, b, c) nebo nenastoupení mužstva k zápasu je důvodem ke kontumaci zápasu včetně finančního postihu. Neopravněný start hráče 1000,- Kč. Nenastoupení mužstva k zápasu 1000,- Kč a při opětovném nenastoupení k zápasu - vyřazení mužstva ze soutěže.

2.9 Ve vyjímečných případech (nemoc, zranění), kdy nemůže nastoupit k utkání brankář uvedený na soupisce mužstva, lze po dohodě vedoucích mužstev povolit nastoupení brankáře nezaznamenaného na soupisce. Tento brankář však může být pouze z mužstva hrajícho HHL a musí mít s sebou registraci pro zapsání na soupisku mužstva, kde bude hrát, pro případ provinění se vyšším trestem v průběhu zápasu (brankář by měl být z té skupiny, kde kmenově hraje, aby nedocházelo k tomu, že např. brankář ze sk. A nastoupí ve sk. C a výrazně tak ovlivní výsledek zápasu).

2.10 Při odevzdání přihlášky zaplatí každé mužstvo hrající HHL vstupní poplatky stanovené komisí pro daný ročník. Startovné obsahuje náklady na vedení a řízení HHL včetně cen pro mužstva při ukončení soutěže.

2.11 Každý hráč, který nastoupí v soutěži HHL bere na vědomí, že hraje na vlastní zodpovědnost a je povinen mít odpovídající výstroj pro lední hokej stanovenou platnými řády ČSLH.

2.12 Každé mužstvo musí mít dvě sady dresů s jasnými a neopakovanými čísly.

Článek III. - Herní řád

3.1 Zápas bude zahájen po rozcvičení hráčů, 5 minut po stanoveném začátku zápasu, přestávky mezi třetinami jsou 3 minuty. K zápasu je mužstvo povinno nastoupit a zápas odehrát (podle čl. 2.8).

3.2 Zápas se hraje na 3 x 15 minut čistého času. V případě technické závady časomíry na 3 x 20 minut hrubého času.

3.3 Úprava ledu je pouze jednou před zahájením zápasu.

3.4 15 minut před stanoveným zahájením zápasu odevzdají vedoucí mužstev soupisku a registrace hráčů, včetně registrace zaskakujícího brankáře a hrající hráče zaškrtne do “Zápisu o utkání“ Současně uhradí rozhodčí.

3.5 Po ukončení zápasů si u rozhodčích vyzvednou vedoucí mužstev nebo jejich zástupci doklady mužstva. Do Zápisu o utkání se uvádí jenom zranění hráči. Doklady potrestaných hráčů rozhodčí zadrží a budou vráceny k termínu příštího povoleného startu hráče. Pokuta ve výši 50,- Kč za každého potrestaného hráče vyšším trestem se uhradí souhrně ze slůožené kauce po ukončení sezóny.

3.6 Případné konfrontace mohou vedoucí mužstev nebo kapitáni uplatnit nejpozději v průběhu druhé přestávky zápasu. Hráči musí předložit k prokázání totožnosti občanský průkaz nebo jiný věrohodný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, studentský průkaz, průkazku MHD apod.).

3.7 Úhrady ledové plochy budou hrazeny podle dohody, buď hotově před zápasem na vrátnici ZS před vydáním klíče od šatny, nebo úhradou faktury, kterou po předběžné dohodě vystaví vedení ZS v měsíčních termínech.

3.8 Zápasy řídí 2 delegovaní rozhodčí a zapisovatel utkání. V případě nedostavení se 1 rozhodčího bude úhrada snížena na 150,- Kč /vrátí zapisovateli/. Nedostavi-li se žádný z rozhodčích, může zápas po dohodě mužstev odřídit i laik.

3.9 Rozhodčí musí mít při řízení zápasu předepsaný jednotný úbor dle pravidel ČSLH.

3.10 Termíny zápasů budou zveřejňovány každý čtvrtek v měsíci a v mimořádných případech závislých na provozu ZS mohou být zápasy přesunuty na náhradní termíny. Toto bude předběžně projednáváno. Výsledky zápasu budou průběžně zveřejňovány po jednotlivých odehraných kolech  na www.hhlhk.cz.

Článek IV. - Trestní řád

4.1 Pokud nebude mužstvo schopno nastoupit k zápasu, uhradí v plné výši cenu za 1,15 hod. pronájmu ledové plochy a 2 x 700,- Kč (rozhodčím a zapisovateli ) včetně pokuty 500,- Kč. Bez úhrady nebude mužstvo pokračovat v soutěži. O případně dalších sankcích včetně kontumace zápasu rozhodne DCK komise HHL. Vedoucí mužstva může využít k doplnění mužstva v zápase volné hráče ze seznamu uloženého ve složce HHL.

4.2 Za osobní trest do konce utkání (OK) se automaticky zastavuje start hráče na 1 utkání v kmenovém i hostujícím mužstvu (podle toho které utkání se hraje dříve).

4.3 Za trest 5 + OK se zastavuje start hráče na 1 utkání v kmenovém i hostujícím mužstvu.

4.4 Za trest ve hře (TH – likvidační faul) se zastavuje start hráči minimálně na 3 utkání v kmenovém i hostujícím mužstvu a hráč nesmí nastoupit do vyřešení trestu DCK.

4.5 Za disciplinární trest (DT – vulgární nadávání rozhodčím) se zastavuje start hráči na 2 utkání v kmenovém i hostujícím mužstvu.

4.6 Za napadení rozhodčího se hráč vyloučí na 6 měsíců průběhu soutěže a pokud trest přesahuje dobu ukončení soutěže, převede se jeho alikvotní část do dalšího ročníku.

4.7 Při udělení výše uvedených trestů je odebrán registrační průkaz, který je vrácen po ukončení trestu (pokuta 50,- Kč viz čl. 3.5)

4.8 Komise HHL na návrh DCK o výši trestu, musí rozhodnout o trvalém vyloučení hráče za soutěže, pokud se opakovaně dopouštějí přestupků (např. trest 2xTH v jednom ročníku soutěže, ukončit činnost hráče min na 3 měsíce v obou mužstvech - kmenovém i hostujícím).

4.9 Rozhodčí zodpovídají za řádné zaznamenání potrestaných hráčů do “Zápisu o utkání“, který podepisují vedoucí mužstev.

PROHLÁŠENÍ

Hradecká hokejová liga - 44. ročník - 2015/16

mužstvo: …………………………………………................................................................................. kód ………….......

vedoucí: …………………………………………....................................................

mobil: …………………………............................. e-mail: ..................……………….................................………………….

zástupce: …………………………………………....................................................

mobil: …………………………............................. e-mail: ..................……………….................................………………….

 

  1. Za výše uvedené mužstvo prohlašuji, že budeme respektovat stanovy HHL (Hradecké hokejové ligy) a případné změny v průběhu soutěže (např. platby, termíny či jiné okolnosti spojené s provozem ZS HK), včetně rozlosování termínu zápasů svého mužstva, a tyto zápasy odehrajeme přednostně minimálně se 7 hráči v poli a brankářem, i když se mužstvo účastní ještě v jiných soutěžích. Bereme na vědomí, že mužstvo lze doplnit i o volné hráče.
  2. Zavazujeme se, že v průběhu soutěže odehrajeme minimálně 2 zápasy v sobotním termínu
    a uhradíme pronájem ledové plochy, včetně odměny rozhodčích a zapisovatele, včas a bez prodlení.
  3. Zavazujeme se, že v průběhu soutěže nebudeme do sestavy svého mužstva zařazovat hráče z vyšších soutěží (okres, kraj a výše) a zajistíme, aby všichni registrovaní hráči měli fotografii (včetně nově registrovaných hráčů). Pokud nebude fotografie, hráč nemůže nastoupit k zápasu. Doplnění nového hráče včas nahlásíme sekretáři kdykoliv v průběhu soutěže a tento hráč může hrát až po registraci a zařazení na soupisku mužstva. Případné transfery hráčů budeme provádět pouze do 3. kola každé části soutěže a vždy je budeme konzultovat s příslušným vedoucím mužstva.
  4. Zavazujeme se, že v případě nenastoupení k zápasu, uhradíme za mužstvo celou částku za pronájem ledové plochy, odměny rozhodčích a zapisovatele (dle stanovených tarifů). Bereme na vědomí, že zápas bude kontumován ve prospěch soupeře a mužstvu propadne celá kauce. Pokud budeme chtít v soutěži pokračovat, složíme nejdéle před dalším zápasem novou kauci.

Pokud budeme žádat o změnu termínu, tak ve lhůtě minimálně 10 dnů před termínem zápasu, a to po předchozí dohodě se soupeřem. Za tuto žádost zaplatíme poplatek 200 Kč u zapisovatele před zahájením zápasu.

 

Výbor HHL předpokládá, že si chcete ve svém volnu v rámci této soutěže zahrát hokej pro radost a sportovní zážitky  a proto budete toto prohlášení respektovat v plném rozsahu.

 

 

                                                                                            ........................................................                                                                                                          vedoucí mužstva

V Hradci Králové dne ...............................................